Bảng biến thiên 1

Author
Nguyen Thai Son
License
Other (as stated in the work)
Abstract
Bảng biến thiên của hàm số bậc nhất trên bậc hai, tập xác định D=R.
Bảng biến thiên 1